DOPRAVA ZDARMA do čtvrtka! Stačí uplatnit kupón ve znění DOPRAVA29.zobrazit méně

zobrazit více

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
SERVISBAL OBALY s.r.o.
se sídlem: Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška
identifikační číslo (IČO): 49811169

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4766, na území České republiky.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eobaly.cz

 

 • Dodání zboží do 24 hodin
 • Doprava zdarma nad 5 000 Kč bez DPH
 • Cena dopravy pro objednávky menší jak 5 000 Kč bez DPH je 199 Kč bez DPH.
 • Doběrečné: 49 Kč bez DPH
 • Odstoupení od smlouvy elektronickým formulářem
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti , se sídlem Na Poříčí 661, 518 01, Dobruška identifikační číslo: 49811169, zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl C , vložka 4766 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.eobaly.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

  2. Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který tímto zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli ujednání odlišné od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své závaznosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Stanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ceny uvedené v katalogu nebo na internetu jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH); k těmto cenám se kupující zavazuje zaplatit DPH v zákonné výši. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu.

  5. Jakákoliv odchylka od nabídky prodávajícího se považuje za nový návrh, který musí být prodávajícím v plném rozsahu potvrzen.

  6. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

  7. Mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem-podnikatelem je vyloučeno použití obchodního potvrzovacího dopisu podle § 1757 ObčZ. 5) Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 ObčZ, podle něhož návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou; každý takový návrh akceptovaný kupujícím musí být ze strany prodávajícího k jeho závaznosti prodávajícím potvrzen.

  8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. [JA1] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 500 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Kupující ze Slovenské republiky se může zaregistrovat a přihlásit se na eshopu Eobal.sk 
  8. [JA1]Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: „Správce je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje."
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa kupujícího) prostřednictvím smluvního partnera.
  2. Smluvní partner zajišťuje přepravu z domu do domu, čímž se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampě nebo chodníku před domem odesílatele/příjemce. Smluvní partner nezajišťuje donášku do bytů, pater, sklepů, skladů apod.
  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  8. Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
  9. Dodání zboží do druhého dne
   • Zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.eobaly.cz nebo jeho katalogu dodá prodávající kupujícímu již následující pracovní den ode dne objednání (v případě požadavku kupujícího), pokud bude objednávka doručena prodávajícímu obvykle do 11 hodin předchozího pracovního dne. Doba obvyklá 11 hodin se může měnit v průběhu roku.
   • Dodání do druhého dne nemůže být garantováno pokud:
   • Zákazník vyplní poznámku pro zákaznický servis. Při obdržení další specifikace objednávky (poznámky) bude dodání automaticky posunuto o 24 hodin. Podle charakteru poznámky bude dodací doba následně určena a bude oznámena kupujícímu buď emailem, nebo telefonicky. 
   • Při objednání většího množství, které nebude možno zákazníkovi jednorázově uvolnit, bude zákazník telefonicky informován s návrhem řešení a cílem domluvit se na dalším postupu. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
   • Zvýšená poptávka na trhu může způsobit navýšení objemu objednávek a následné posunutí standardních termínů. V tomto případě budou zákazníci informováni na eshopu informační hláškou a i posunutím termínu v nákupním procesu.
   • Zvýšená nemocnost pracovníků společnosti Servisbal. Díky této situaci nebudeme moct expedovat a dodávat do druhého dne. V tomto případě budou zákazníci informováni na eshopu informační hláškou a i posunutím termínu v nákupním procesu.
  10. Balení zboží
   • Zboží je baleno na vratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány (s výjimkou palet, které nejsou v režimu vrácení palety).
   • Prodávající je oprávněn s ohledem na technologii výroby dodat kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou sjednané množství výrobků s odchylkou - u dodávek do 100 kusů 20% - u dodávek  101 -  500 kusů 10% - u dodávek nad 500 kusů 5%, pokud není sjednáno výslovně jinak.
   • V případě, že vratná paleta nebude vrácena, bude kupujícímu vyfakturována.
   • Cena za jednu vratnou paletu je stanovena na 395 Kč bez DPH.
 5. Náklady na dopravu, podmínky dopravy zdarma

  1. ​​Náklady na dopravu Dodání zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.eobaly.cz nebo jeho katalogu do jednoho místa v rámci celé České republice je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu bez DPH ve výši = 5000,- Kč ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než = 5000,- Kč bez DPH, činí paušál na přepravu částku = 199,- Kč bez DPH pro dodání do jednoho místa v České republice.
   • Objednávky do 5000 Kč bez DPH je stanovena cena dopravy na 199 Kč bez DPH.​
   • Objednávky od 5000 Kč bez DPH poskytujeme dopravu zdarma.
 6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.
  2. Ceny za zboží jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy, k těmto cenám je prodávající oprávněn připočítat DPH v zákonné výši. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:
   • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího účet CZK: 600 59 02/0800, Účet EUR:600 60 32/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího");
   • bezhotovostně platební kartou
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Popřípadě může být doba splatnosti po domluvě se zákazníkem individuálně nastavena.​V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.​
   • Zálohovou platbou - Platba se realizuje na základě zálohové platby, která je vystavena v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno. Daňový doklad je vystaven po připsání platby na účet prodávajícího a zaslán elektronicky nebo poštou do 14 pracovních dnů. Termín dodání se odvíjí od termínu připsání zálohové platby na účet společnosti. Pokud není objednávka zaplacena do 14 dnů, je automaticky stornována.

   • Dobírkou - prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 49,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet korun českých) tzv. doběrečné, k němuž bude prodávajícím připočteno DPH v zákonné výši. Dobírka se nevztahuje na dodávky do zahraničí.

   • Bezhotovostní platební kartou - kupující může provést úhradu platební kartou VISA nebo Mastercard prostřednictvím zabezpečeného internetového terminálu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Připsání platby proběhne ve velice krátké době a zboží tak může být okamžitě expedováno. Daňový doklad je vystaven po připsání platby na účet prodávajícího a zaslán elektronicky nebo poštou do 14 pracovních dnů zákazníkovi.

   • Bankovním převodem - tento způsob platby je nabízen pouze obchodním partnerům prodávajícího, u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Daňový doklad je vystaven v den expedice zboží a je zaslán elektronicky nebo poštou do 14 pracovních dnů zákazníkovi. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.

  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  8. V případě zakázkové výroby je výroba podmíněna připsáním prostředků na účet společnosti.

  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  10. Na e-shopu Eobaly.cz neumožňujeme platit v EUR. Jedinou výjimkou je platba kartou a rychlím bankovním převodem.

  11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  12. Slevy pro zákazníky

   • U nás můžete také získat řadu dalších slev na celý váš nákup.

   • množstevní slevy až 30 % (paletový prodej)

   • sleva 2 % za jednorázový nákup nad 10 000 Kč (bez DPH)

   • sleva 2% za kumulovaný nákup nad 50 000 Kč (bez DPH) za rok

   • za nákup nad 5000 Kč (bez DPH) dopravujeme zboží ZDARMA

  13. Všem zákazníkům nabízíme možnost nakupovat za snížené ceny. Nejvíce můžete ušetřit při množstevním odběru zboží. U vybraného zboží jsou slevové pásma podle odebraného množství. Nejvyšší sleva je vždy při odběru zboží po celých paletách.

  14. Sleva 2% za odběr nad 10.000 Kč za objednávku. Pokud aktuální hodnota zboží v nákupním košíku přesáhne částku 10 000 Kč bez dph získáváte automaticky slevu 2% z objednávky. Nepočítá se ze zboží, které je v akci.

  15. Sleva 2% za odběr nad 50.000 Kč za 365 dní: Jestliže u nás nakupujete pravidelně a suma hodnoty všech vašich objednávek u firmy Servisbal přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH za posledních 12 kalendářních měsíců k aktuálnímu dni, získáváte také slevu 2% z objednávky

  16. Výše uvedené slevy se sčítají.

  17. Firma s obratem vyšším než je stanovený rámec má firma nárok na individuální ceny vybraných produktů. Pokud má firma individuální cenu produktů nemá nárok na akční ceny produktů na eshopu. Individuální ceny jsou tedy vhodné pro firmy, které odebírají po celý rok ne jen v období marketingových akcí. Sleva 2% nad 10.000 Kč a nad 50.000 Kč se počítají jen z produktů, které nemají individuální nabídku. 

 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít:

  3. Vyplnění formuláře není povinností, pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy vyplní kupující údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky. Využije-li kupující možnosti odstoupení od smlouvy pomocí formuláře nebo e-mailu, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  9. Zpětné převzetí zboží
   • Kupující odešle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zpět na adresu Servisbal Obaly s.r.o., Na Poříčí 661, Dobruška 518 01.
   • Zboží nesmí být odesláno na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady dodatečně uplatněny. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu musí být zboží zabaleno tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží.
  10. Náklady spojené s převzetím zboží
   • Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.
   • Kupující má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od KS (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.
  11. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
   • Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
   • Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
    • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
    • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
    • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
    • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 8. Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky krabic

  1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické i autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům, vzorkům, výkresové dokumentaci a dalším výrobním podkladům, které se vztahují k prodávanému zboží (výrobkům) a které nebyly dodány kupujícím.
  2. V případě, že nebyly výsekové a tiskové formy dodány kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na jejich zhotovení, pokud nebylo mezi nimi sjednáno jinak, a to na základě samostatné faktury prodávajícího, která bude doručena kupujícímu zpravidla současně s první fakturou za dodávku nového zboží (výrobků).
  3. Prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, vztahující se k prodávanému zboží (výrobkům), uskladňovat po dobu dvou let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady nevyžádá, budou po jejím uplynutí zlikvidovány na náklady prodávajícího.
  4. Vývoj a výroba prvních dvou vzorků, vztahujících se k dané zakázce, z nichž jeden bude předem odsouhlasen kupujícím, nebude prodávajícím kupujícímu účtována. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, pokud se nedohodnou jinak.
  5. Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o speciálních požadavcích na zboží (výrobky), které vyplývají z právních a jiných předpisů. V případě nesplnění této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikne např. v souvislosti s neodpovídajícím použitím výrobků, uplatněním postihů ze strany orgánů státní správy, apod.
  6. Kupující souhlasí předem, že zboží pro něho vyrobené může být použito k propagačním účelům v prospektech, katalogu, nebo na webových stránkách společnosti.
  7. Pokud bude doba skladování výsekového nástroje bez použití delší než dva roky, má právo společnost Servisbal Obaly s.r.o. bez dalšího oznámení zlikvidovat výsekovou raznici nebo tiskový štoček.
 9. Výroba vzorků

  1. Technika výroby vzorku je odlišná od výroby sériové, takže mohou vzniknout určité technologické odchylky (stlačení, narušení nebo otřepy materiál, vzhled řezu), při následujícím strojním zpracování, které nemají vliv na zadané požadavky (funkčnost). Tisková předloha je směrodatná pro kontrolu textu, jeho umístění a celkovou grafickou úpravu. Není směrodatná pro kvalitu lepenky, odstín barev a kvalitu tisku. Po schválení vzorku a tiskové předlohy nelze již probíhající přípravu výroby zrušit bez zaplacení vynaložených nákladů.
 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího 

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Dokument nalezne kupující na této stránce: Ochrana osobních údajů 

 13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Dokument nalezne kupující na této stránce: Ochrana osobních údajů 
 14. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám bez písemného souhlasu prodávajícího. Pokud se spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížnosti na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@servisbal.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, adresa elektronické pošty info@servisbal.cz, telefon +420 499 97 97 97.


V Dobrušce dne 12.03.2021