Zásilkové obaly se slevou -30%. Akce platí jen do 5. srpna. zobrazit méně ZJISTIT VÍCE

zobrazit více ZJISTIT VÍCE

Systém EKO-KOM

Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu, musíte splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů zákon č. 94/2004 Sb.

Jestliže chcete využít sdruženého plnění, tedy stát se klientem a.s. EKO-KOM, musíte vzít v úvahu to, že autorizovaná obalová společnost, kterou a.s. EKO-KOM je, nese podle zákona odpovědnost za všechny obaly uvedené klientem na trh nebo do oběhu a za něž ve Smlouvě o sdruženém plnění převzala odpovědnost. To v praxi znamená, že uzavření Smlouvy o sdruženém plnění principiálně nevylučuje možnost plnit povinnosti zpětného odběru a využití formou kombinací tří způsobů podle § 13 zákona o obalech.

Tzn., že v rámci Smlouvy o sdruženém plnění je možné přenesení odpovědnosti za zpětný odběr a využití mezi jednotlivými osobami, které uzavřely Smlouvu o sdruženém plnění, tak jak to umožňuje zákon. Tuto možnost zohledňuje Smlouva o sdruženém plnění a výkazy o množství obalů uvedených do oběhu zajišťují, aby nedocházelo k tomu, že by za sdružené plnění za jeden a tentýž obal hradily a.s. EKO-KOM dvě nebo více povinných osob. Klient je přitom odpovědný za prokázání pravdivosti vykazovaného množství obalů a také prokázat, že povinnost přenesl na jiného klienta, pokud to uvádí.

Pokud chce klient kromě toho využít možnosti zajistit si zpětný odběr a využití části obalů uvedených na trh nebo do oběhu samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, což mu zákon umožňuje podle § 13 odst. 1 písm. a), pak je to možné. Je ale nutné uzavřít zvláštní dodatek ke smlouvě, který definuje způsob provádění zpětného odběru a především způsob, jakým bude evidován obalový odpad (zpětně odebrané obaly) a jeho využití. V tomto případě klient neplatí autorizované společnosti za zpětný odběr a využití těchto obalů, neboť povinnosti plní samostatně. Klient je ale odpovědný za to, aby byl schopen prokázat množství skutečně odebraných obalů a využití obalového odpadu z obalů jím uvedených na trh nebo do oběhu, protože konečnou odpovědnost za evidenci nese autorizovaná společnost. Evidenci obalů a odpadů pro něj i v tomto případě nadále vede autorizovaná společnost v souladu se smluvními podmínkami a za smluvní odměnu. Za zbývající produkci obalů, pro kterou je zpětný odběr a využití zajištěn systémem sdruženého plnění autorizované společnosti, klient platí příslušnou odměnu podle struktury odměn autorizované společnosti.

 

Otázky a odpovědi

Jaké jsou hlavní povinnosti?

 • Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech.
 • Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
 • Předložit technickou dokumentaci prokazující splnění povinností stanovených v § 3 a 4 kontrolním orgánům a průkazně informovat své odběratele.
 • Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu v míře stanovené v příloze č. 3 zákona o obalech.
 • Podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
 • Vést evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu.

Které toky obalů evidovat?

Ecocom - Co evidovat?

Kdy vést evidenci?

Ecocom - Kdy vést evidenci?

Co je obalový prostředek a kdy vzniká obal?

Obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal přímo vyroben.

Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o obalech (§10 – 15) se vztahují k obalům (zkompletované obalové prostředky, které jsou naplněny výrobkem).

To znamená, že například výrobce nebo importér obalových prostředků nemá povinnosti (§10 – 15) k těmto obalovým prostředkům ("prázdným obalům").

Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu?

Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu, musíte splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.

Vztahují se povinnosti zákona o obalech na naši firmu i v případě, že uvádíme na trh nebo do oběhu množství obalů v řádech několika kilogramů?

V současné době již zákon o obalech upravuje problematiku plnění povinností u osob, které mají minimální produkci obalů. Pokud vaše firma splňuje dvě podmínky uvedené v § 15 a zákona o obalech tzn., že celkové množství obalů uvedených na trh vaší firmou nepřekročí 300 kg a zároveň roční obrat firmy nepřekročí 4,5 mil Kč, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15. Jedná se o povinnosti zpětného odběru, využití, evidence a  povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob. Při případné kontrole musíte byt schopni prokázat splnění uvedených podmínek. V opačném případě na vás bude kontrolní orgán pohlížet jako na osobu, která měla v  daném období veškeré povinnosti.

Co je to obal?

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Obaly jsou dále rozděleny na tři skupiny.

 • prodejní – v místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele
 • skupinové – v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti
 • přepravní – mají usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Příloha č. 1 zákona o obalech obsahuje kritéria a  názorné příklady, které pojem obal dále upřesňují

Na koho se mohu obrátit v případě nejasností, zda se jedná o obal či nikoliv?

Ministerstvo životního prostředí stanoví v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je či není obalem.

Kdo je jiný konečný uživatel?

Jiný konečný uživatel je definován jako podnikající právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu. To znamená, že se  jedná o všechny uživatele, u kterých končí obaly či obalové odpady, kromě spotřebitele nepodnikající fyzické osoby čili občana. Obaly určené výhradně k balení výrobků určených výhradně jiným konečným uživatelům se nazývají dle zákona o obalech průmyslové obaly.

Podléhají průmyslové obaly zpoplatnění?

Ano, neboť zákon o obalech definuje povinnosti vztahující se k průmyslovým obalům ve stejné míře, jako k obalům skupinovým a  přepravním. V systému EKO‑KOM jsou tedy průmyslové obaly zpoplatněny stejnými částkami jako obaly skupinové a přepravní.

Jak mám evidovat tzv. průmyslové obaly?

Ve výkaze o produkci obalů je pro evidenci těchto obalů určen sloupec s  názvem "Průmyslové". Ostatní obaly, tzn. obaly určené spolu s výrobkem k  dodávce spotřebiteli, byly pro lepší orientaci pojmenovány "Obchodní". Tyto obaly se ve výkaze dále dělí na prodejní, skupinové a přepravní. Průmyslové obaly nejsou takto dále rozděleny, jelikož jsou všechny tři skupiny zpoplatněny ve stejné výši.

Co znamená "využití" a "recyklace"?

Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek). Recyklace je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.

Jak by měl být označen obalový materiál?

Značení obalového materiálu doporučuje norma ČSN 770052-2. Výrobce se může rozhodnout pro jiný způsob jednoduchého a srozumitelného značení. Pokud je to možné, je lépe dodržovat normu a předejít tak možným sporům se státními úřady. Více o této problematice dokument „Metodika označování obalů“, která je k dispozici na www.ekokom.cz.

Kdo sleduje dodržování značení?

Značení a uvádění informace pro spotřebitele o způsobu nakládání s obaly kontrolují Česká obchodní inspekce a Česká inspekce životního prostředí.

Co znamená "využití" a "recyklace"?

Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek).
Recyklace je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.

Obsahují obaly těžké kovy?

Většina obalových materiálů (např. obyčejný papír) neobsahuje těžké kovy. Avšak těžké kovy se vyskytují v určitých druzích laků a  tiskařských barev.
Testování a určení obsahu těžkých kovů je  nákladné, proto je lépe k němu přikročit pouze tam, kde se používá velké množství barviva, nebo kde se používá zvlášť silný lak.

Příklady možného překročení limitů obsahu těžkých kovů:

 • obalech, které mohou obsahovat oxidy olova nebo kadmia (u jasně červených nebo žlutých barviv);
 • lakování barelů nebo plechovek, lak může obsahovat chroman olovnatý nebo šestimocný chrom;
 • žlutá, oranžová nebo červená barviva v některých plastech, obvykle v  obalech, u kterých se nepředpokládá styk s potravinami, jako jsou přepravky a palety používané v distribuci.

Kromě toho může také opakovaná recyklace vést k nízkému stupni kontaminace skleněných obalů olovem. Dle § 4 zákona o obalech je však možné překročení limitní hodnoty těžkých kovů u skla či plastů v  důsledku přidání recyklovaných materiálů.

Do jaké míry musím obaly využívat a recyklovat?

Vaší povinností je využívat a recyklovat obaly uvedené na trh nebo do  oběhu v míře, která je stanovena v příloze č. 3 zákona o obalech. Pro  jednotlivé druhy obalů stanoví zákon zvláštní množstevní podíly.

Musím vést evidenci obalů?

Ano, tuto evidenci jsou povinni vést všichni, kdo uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,-Kč.

Co znamená zpětný odběr obalu?

Povinnost zpětného odběru znamená, že vaše společnost musí zajistit, aby spotřebitel mohl bezplatně, bez dodatečných nákladů pro něj a bez omezení vrátit použitý obal. (Nelze tedy požadovat za vrácený obal úhradu, nebo  požadovat jeho zaslání poštou či dodání do místa výroby). Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a na jejich dostupnost.

Jak splním své povinnosti využití a zpětného odběru obalů?

Zákon umožňuje splnění těchto povinností třemi způsoby:

 • Můžete povinnosti plnit sami – jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.
 • Přenesete povinnosti na jinou osobu, které prodáváte balené výrobky.
 • Uzavřete Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek.

ad 1) Jako individuální subjekt musíte samostatně:

 • zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek,
 • vytvořit vlastní systém sběru ve všech oblastech distribuce vašich výrobků,
 • odebírat obaly od všech spotřebitelů, kteří tento systém budou využívat,
 • zajistit využívání takto sebraných obalů, být schopni prokázat úřadům, jaké množství obalů jste uvedli na trh nebo do oběhu,
 • doložit množství zpětně odebraných obalů a být schopni prokázat, že jste zajistili využití a recyklaci v požadované míře, kterou stanoví zákon o obalech.

ad 2) Při přenesení povinností je nutno:

 • zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek,
 • do obchodních smluv, na jejichž základě převádíte vlastnické právo k obalům a baleným výrobkům svým odběratelům, zapracovat a jasně deklarovat toto přenesení povinností vyplývajících ze zákona o obalech na vašeho odběratele spolu s převedením vlastnického práva k obalu,
 • vést evidenci obalů dle zákona a být schopen doložit případné kontrole smluvní přenášení povinností na odběratele, který jejich plnění zajišťuje.

ad 3) Klienti autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s.:

 • musí mít platné Osvědčení o zapojení do systému EKO‑KOM,
 • musí plnit podmínky sdruženého plnění, což zahrnuje zejména poskytování údajů o množství obalů uvedených na trh a úhradu Odměny za zajištění povinností zpětného odběru a využití a úhradu Poplatku za zapsání do seznamu povinných osob; tyto podmínky jsou stanoveny Smlouvou o sdruženém plnění uzavírané při zapojení do systému EKO‑KOM,
 • nemusí individuálně podávat návrh na zápis do seznamu povinných osob, sami platit evidenční poplatek dle § 30 zákona o obalech, sami fyzicky nakládat s ob neboť tyto povinnosti za všechny své členy přebírá autorizovaná obalová společnost.

Jak zajišťuje EKO‑KOM, a.s. zpětný odběr a využití obalů?

EKO‑KOM na základě smluv finančně podporuje zejména systémy nakládání s  odpady v obcích a realizuje další programy na podporu využívání obalů a  optimalizace jejich sběru. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se  svozovými společnostmi a úpravci odpadů. S obcemi společnost EKO‑KOM spolupracuje tak, aby místní systém nakládání s odpady umožňoval spotřebitelům odložit použité obaly do systému sběru, třídění a využití komunálního odpadu.

Jak zajišťuje EKO‑KOM, a.s. využití průmyslových obalů?

Stejným způsobem jakým doposud za své klienty zajišťovala využití přepravních a skupinových obalů z obchodní sítě. AOS má uzavřeny smlouvy se svozovými společnostmi, které nakládají s tímto obalovým odpadem. Na  základě těchto smluv svozové společnosti pro AOS zajišťují, že obalový odpad, svezený z obchodní sítě nebo z podniků není uložen na skládku, ale po dotřídění je předán k recyklaci.

Musíme tedy platit za svoz našeho odpadu, i když nám dodavatel deklaruje, že má uzavřenu smlouvu se společností EKO‑KOM, a.s.?

Pokud vám jako podnikající osobě vzniká při podnikatelské činnosti odpad, jste původcem odpadu a jste povinni s ním nakládat dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Tedy předat osobě oprávněné k nakládání s  odpadem. Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech, které se vztahují k  vašemu dodavateli, tedy zajištění využití a recyklace obalového odpadu, za něj plní AOS až po svozu odpadu. Ta se, na základě spolupráce se  svozovými společnostmi, postará o splnění procentuální výše využití a  recyklace obalového odpadu za vašeho dodavatele. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a ze zákona o obalech jsou dvě rozdílné a na sobě nezávislé povinnosti. Vzniká tím případ, kdy oprávněná osoba ke svozu odpadu uzavírá 2  smlouvy. Jednu s původcem odpadu, který musí zaplatit úhradu za jeho svoz. A druhou se společností EKO‑KOM, a.s., která jí hradí náklady spojené s evidencí a následným zajištěním využití odpadů z obalů, a  která tím za své klienty zajišťuje splnění povinnosti využití a  recyklace obalového odpadu.

Odběratel – podnik – od naší firmy požaduje, abychom si od něj odváželi obalový odpad nebo mu uhradili náklady na odstranění tohoto odpadu. Skutečně to nařizuje zákon č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak tvrdí?

Ne, není tomu tak. Každý, kdo uvádí obaly na trh a do oběhu, musí zajistit jejich využití a recyklaci, tím však není míněno odstranění odpadu od vašeho odběratele. Naopak on má povinnost ze zákona o odpadech předat vzniklý odpad výhradně osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Povinnost odebrat zpět obaly má pouze ten, kdo dodává balené zboží spotřebiteli, kterým je fyzická a nepodnikající osoba. Tuto povinnost spolu se zajištěním využití obalových odpadů plní EKO‑KOM, a.s. za všechny společnosti, se kterými má uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění. Pokud je zboží dodáno podnikající osobě, pak povinnost zpětného odběru nevzniká a odběratel nemůže ze zákona nárokovat odebrání obalů zpět.

Jak EKO‑KOM, a.s. získává finanční prostředky k zajišťování zpětného odběru a využití obalů?

Systém EKO‑KOM účtuje klientům poplatky, jejichž výše je stanovena na  základě množství obalů, které uvádějí na trh. S takto získanými finančními prostředky nakládá s cílem zajistit splnění povinností pro všechny své klienty.

Jak jsou kalkulovány poplatky za obaly, uvedené na trh nebo do oběhu, do systému EKO‑KOM?

Poplatky hrazené jednotlivými klienty jsou vypočítány podle celkové hmotnosti obalů určených ke zpoplatnění. EKO‑KOM, a.s. nevytváří zisk a  stanoví poplatky tak, aby pokryly provozní náklady systému odvíjející se  zejména od reálných nákladů spojených s tříděním obalového odpadu v  obcích. Poplatky jsou kalkulovány a účtovány čtvrtletně na základě výkazu klienta o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu za dané čtvrtletí.

Jak moc nákladné je zapojení do systému EKO‑KOM?

Společnosti, které se do systému zapojí, platí čtvrtletně poplatky podle množství obalů a fixní roční poplatek, který je ve výši 1600,- Kč bez 21% DPH. Jak vysoká bude čtvrtletní platba nelze předem určit bez podrobných údajů o množství obalů dodávaných společností na český trh.

Co dalšího kromě placení poplatků bude EKO‑KOM, a. s. od naší společnosti vyžadovat?

Každý klient je povinen zasílat stanovené výkazy o množství obalů dodaných na trh nebo do oběhu v určeném členění a struktuře. Výkaz se  skládá z položek za dané období udávaných podle hmotnosti a ve zvláštní části výkazu se uvádí množství vratných obalů.

Kdo je odpovědný za využití odpadu z obalů – výrobce, plnič obalu nebo maloobchodník?

Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly či balené výrobky. Odpovědnost začíná kompletací obalu (uzavřením, polepením etiketou apod.) nebo dovozem obalu a přenáší se celým obchodním řetězcem, tzn. od naplnění obalu přes distribuci až po prodej spotřebiteli. Všechny zúčastněné osoby, ať firmy, které obal plní, dovozci, distributoři nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost využití obalu sami nebo zapojením se do systému. V otázce, zda je  odpovědný výrobce budoucích obalů, je třeba se zamyslet. Dle ustanovení zákona 477/2001 Sb., o obalech se v této fázi jedná o obalové prostředky, na které se však povinnost využití nevztahuje. Je třeba brát také v úvahu stanoviska Ministerstva životního prostředí, která hovoří o  vzniku obalu v momentě, kdy je naplněn, uzavřen nebo se stane součástí prodejní jednotky nebo skupiny prodejních jednotek nebo usnadní manipulaci s nimi.

Znamená to, že do systému EKO‑KOM by měli za tentýž obal platit poplatek všichni?

Rozhodně ne! Všichni by měli mít smlouvu s autorizovanou obalovou společností, nebo provozovat vlastní individuální systém zpětného odběru a využití. Při zaplacení poplatku mají možnost se dohodnout, kdo za ten který obal poplatek zaplatí. Znamená to, že například distributor a  jeho dodavatel, firma, která obal plní se mohou dohodnout, kdo z nich uhradí poplatek. Je-li zaplacen jednou, pokrývá pak celý dodavatelský řetězec. Když tedy uhradí poplatek plnič, uvede na faktuře distributorovi číslo klienta systému EKO‑KOM spolu s informací, že za  obaly byl uhrazen poplatek. Distributor ve svém výkazu pro EKO‑KOM pak sice uvede tento obal jako dodaný do oběhu, ale místo, aby za něj zaplatila poplatek, odkáže se na úhradu již provedenou dodavatelem. Celý proces je poněkud podobný situaci přenášení DPH.

Obecně platí, že klient autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s. by nikdy neměl platit poplatek za obal, za který poplatek již zaplatil nebo zaplatí jiný klient EKO‑KOM, a.s. Za obal, který je  exportován, se žádný poplatek společnosti EKO‑KOM, a.s. neplatí.

Sváží EKO‑KOM, a.s. odpad z podniků?

Ne, klienti AOS nemají ve vztahu k podnikajícím osobám povinnost zpětného odběru obalů, kterou jinak mají ve vztahu ke spotřebiteli – fyzické osobě. Proto AOS nezajišťuje samotný svoz odpadu z podniků tak, jak ho za své klienty musí zajistit v případě odpadu z domácností. Podle zákona v případě odpadu z domácností musí AOS zajistit, a tedy i  uhradit, sběr tříděného domovního odpadu a jeho následné dotřídění a  předání k recyklaci (využití). Oproti tomu v případě živnostenského a  podnikového odpadu AOS jeho sběr (odvoz) zajišťovat nemusí, ale musí zajistit pouze jeho následné dotřídění a předání k recyklaci (využití) což dělá v rámci smluv o nakládání s tímto odpadem. Náklady na odvoz odpadu z obchodu nebo podniku v souladu se zákonem o odpadech hradí původce tohoto odpadu, kterým je podnikající osoba. Tato osoba však již nemá odpovědnost za zajištění využití a recyklace tohoto odpadu (dle zák. 477/2001 o obalech ve znění pozdějších předpisů), protože tuto povinnost mají její dodavatelé a právě splnění této povinnosti za ně již zajišťuje AOS na základě smlouvy o sdruženém plnění

Existuje tedy souvislost rozdílných povinností s výší poplatků placených systému EKO‑KOM?

Ano, právě z toho důvodu, že k obalům prodejním se váže navíc povinnost zpětného odběru, je výše odměny placená do systému EKO‑KOM vyšší, než  odměna za obaly skupinové, přepravní a průmyslové, ke kterým se váže pouze povinnost využití a recyklace ve stanovených procentech.

Jaké budou poplatky za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů v budoucnu – zůstanou stejné, nebo se zvýší?

Poplatky budou zejména sledovat vývoj provozních nákladů. Ty jsou úměrné především nákladům na třídění odpadů, ale také závisejí na cenách na  trhu druhotných surovin. Lze očekávat, že se budou čtvrtletní poplatky za množství obalů uvedených na trh zvyšovat v relaci ke zvyšování nákladů na svoz a třídění odpadu. Dalším kritériem, který může ovlivnit výši poplatků je míra využití, a recyklace, která je stanovena v příloze č. 3 zákona o obalech, a které je potřeba v daném roce dosáhnout. Tato  míra se každý rok navyšuje v souladu s požadavky stanovenými příslušnou směrnicí EU.

Jaké jsou poplatky společnosti EKO‑KOM, a.s. v porovnání s jinými stávajícími systémy využívání odpadů v Evropě?

Poplatky společnosti EKO‑KOM, a.s. jsou řádově nižší než ty, které jsou účtovány například ve známém duálním systému zavedeném např. v Německu, kde průmysl vytvořil vlastní systém sběru a využívání odpadů nezávislý na obecním systému sběru odpadů. Vzhledem k odlišnému ekonomickému prostředí jsou také nižší než u systémů (byť oproti duálnímu systému efektivnějších), provozovaných v západní Evropě na principu tzv. integrovaného odpadového hospodářství. Tento princip přímé spolupráce průmyslu a obcí při nakládání s odpady uplatňuje i EKO‑KOM, a.s.. V  současné době patří poplatky systému EKO‑KOM k nejnižším v Evropě.

Používá EKO‑KOM, a.s. známku "Zelený bod" nebo podobný způsob označování, jako to dělají některé jiné evropské systémy, zajišťující využití obalů?

EKO‑KOM, a.s. umožňuje svým klientům používat na obalech speciální symbol EKO‑KOM a značku "Zelený bod". ZELENÝ BOD je ochrannou známkou, která vyjadřuje finanční účast na systému sdruženého plnění a tak informuje odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru a  využití označeného obalu. EKO‑KOM, a.s. neuvažuje o tom, že by stanovil povinné užívání těchto značek, jejich používání bude záviset na  individuálním rozhodnutí výrobců a jejich marketingové strategii.

Osvědčení o úspoře emisí - SERVISBAL OBALY s.r.o.

Servisbal Obaly s.r.o. provozovatel eshopu Eobaly.cz získal Osvědčení o úspoře emisí.

Osvěčení o úspoře emisí