Reklamace a reklamační formulář | Eobaly.cz

POSLEDNÍ EXPEDICE zboží v letošním roce proběhne 20. prosince, a to u objednávek přijatých do 13:00 h. Zboží objednané po tomto termínu vám odešleme nejdříve 2. ledna.zobrazit méně

zobrazit více

Reklamace

Jsme SERVISBAL OBALY s.r.o., se sídlem Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČO 49811169, jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 4766

Naše další kontaktní údaje jsou:
E-mail: info@servisbal.cz; shop@eobaly.cz
Tel.č.: +420 499 97 97 97

Provozujeme internetový obchod na adrese www.eobaly.cz

 1. ÚVODEM

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží na našem internetovém obchodu nebo jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší individuální komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.
  2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.
  3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.
 2. Odstoupení od smlouvy

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodání zboží:
   • které podléhá rychlé zkáze,
   • které bylo po dodání nenávratně zapracováno spolu s jiným zbožím,
   • které bylo upraveno podle vašeho přání,
   • které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů je nejde vrátit.
  2. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně dodání poslední části zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, ideálně číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět.
  3. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
  4. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (zde máme ze zákona právo vrátit částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který jste mohli pro doručení našeho zboží zvolit), a to na číslo účtu, které nám sdělíte.
  5. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat na naši adresu.
  6. Zboží vraťte kompletní, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda jste svým neadekvátním nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji jednostranně na vrácenou částku.
  7. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
  8. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete v rámci podnikání, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.
  9. Pokud odstoupíte od koupě zboží, ke kterému jsme vám poslali dárek nebo poskytli množstevní výhodu, poslali jsme tento dárek či výhodu poskytli s tzv. rozvazovací podmínkou. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo její části se tedy rozvazuje i darovací smlouva nebo dané zvýhodňující ujednání (například poskytující dopravu zdarma aj.)  Prosíme, dárek zašlete zpět spolu se zbožím. Peněžitou pohledávku můžeme jednostranně započíst proti vracené ceně.
  10. Pokud jste podnikatel, máme právo odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví zákon a dále pokud jste vstoupili do insolvence, bylo proti vám zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že svým závazkům nedostojíte (např. máte zpoždění se zaplacením dalších závazků a plateb). V případě odstoupení máte povinnost nám vrátit už poskytnuté zboží do 14 dnů od doručení odstoupení. Nárok na úhradu vzniklé škody máme právo jednostranně započítat proti vašemu nároku na vrácení případně zaplacené kupní ceny.
 3. Jak reklamovat naše zboží a služby, pokud nakupujete v rámci podnikatelské činnosti 

  1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

   • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;

   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

   • zboží odpovídá kvalitou nebo provedením předloze;

   • odchylky v rozměrech zboží nepřesahující stanovené výrobní tolerance, výrobní tolerance jsou stanoveny výkresovou dokumentací, materiálovým listem či přímo technickou normou vztahující se k danému sortimentu;

   • je zboží v odpovídajícím množství;

   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Prosíme, vždy zkontrolujte zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
  3. Vaše práva z vad a postup, jak zboží reklamovat, plynou z právních předpisů – zejména občanského zákoníku.
  4. Prosíme, pro reklamaci nás kontaktujte dopisem nebo na e-mailu reklamace@eobaly.cz - ta je uvedena na stránkách e-shopu, nebo na e-mailu reklamace@servisbal.cz – ta je uvedena na stránkách Servisbal.
  5. Napište nám číslo objednávky, popis vady, vaši žádost, jak si přejete vadu řešit a ideálně i fotodokumentaci. Ozveme se vám obratem.
 4. Jak reklamovat naše zboží a služby, pokud nevystupujete z pozice podnikatele

  1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

   • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;

   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

   • zboží odpovídá kvalitou nebo provedením předloze;

   • je zboží v odpovídajícím množství;

   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady vzniklé po převzetí v 24měsíční záruční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

  3. Jak uplatnit práva z vadného plnění

   1. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail reklamace@eobaly.cz nebo reklamace@servisbal.cz, nebo nám ji pošlete dopisem na naši shora uvedenou adresu.

   2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

    • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;

    • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).

   3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní.
   4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
  4. Co můžete požadovat u vady zboží
   1. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

    • dodání nového nebo chybějícího zboží;

    • bezplatnou opravu;

    • přiměřenou slevu; nebo

    • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

   2. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

   3. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

   4. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

   5. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

  5. Jak vyřídíme reklamaci

   1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.
   2. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
   3. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.
     
 5. Závěrem

  1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

  3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny.

  4. Pokud jako kupující nevystupujete z pozice spotřebitele, může prodávající jednostranně započítat proti vašim pohledávkám své pohledávky. V případě spotřebitele to smí prodávající udělat tam, kde tak výslovně stanoví tyto obchodní podmínky.

  5. Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Nejsme v prodlení, pokud nám v řádném poskytnutí plnění brání na naší vůli nezávislá a námi neovlivnitelná událost nebo vnější podmínky – tzv. vyšší moc. Za tu se považují zejména pandemie, války, živelné katastrofy, výpadky potřebných surovin na trhu aj. Pokud nám v poskytnutí plnění ve sjednaném termínu vyšší moc brání, budeme vás bezodkladně informovat. Pokud vyšší moc trvá déle než 150 dní, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy.

  7. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky a rozhodovat o něm budou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  8. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku, její části nebo naše produkty bez našeho souhlasu.

  9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  10. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@servisbal.cz; shop@eobaly.cz

V Dobrušce, dne 5.1.2023

Reklamace

Jméno a Příjmení *
Adresa *
Telefon *
Email *
Číslo objednávky *
Číslo faktury *
Příčina reklamace *
Váš požadavek na řešení *

možno přiložit soubory typů: .doc, .docx,.otd,.jpg,.jpeg,.png,.bmp,.zip,.rar,.xls,.pdf,.xlsx, .ods

Maximální velikost: 6 MB