DOPRAVA ZDARMA do čtvrtka! Stačí uplatnit kupón ve znění DOPRAVA29.zobrazit méně

zobrazit více

Reklamace

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SERVISBAL OBALY s.r.o., se sídlem v Dobrušce, Na Poříčí 661, PSČ: 518 01, IČ 49811169. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4766, (dále také „prodávající") a zákazníka (dále také „kupující").

  2. Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného u společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o, uvedená společnost je také provozovatelem internetového obchodu www.eobaly.cz

  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z vadného zboží.

 2. Převzetí zboží

  1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti smluvního partnera.

  2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

  3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané smluvním partnerem.

  4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

 3. Záruka za jakost

  1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
 4. Délka záruční doby

  1. Délka záruční doby činí 12 měsíců nebo je upravena individuálním smluvním vztahem, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

  2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 12 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

  3. U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je nutný vždy u zboží, u kterého jsou evidována výrobní čísla.

  4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, vnější událost.

 5. Vyřízení reklamace - Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

  2. Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:

  3. Kupující je povinen uvést:

   • číslo své objednávky

   • důvod reklamace

   • doložit doklad o vlastnictví zboží

  4. Kupující doručí zboží zpět kompletní a neponičené, s potřebnou dokumentací.

  5. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

  6. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, kterou lze hodnotit jako podstatné porušení smlouvy (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

  7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

  8. Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím emailu a to na e-mail: info@servisbal.cz.

  9. Poškozené zboží či přepravní obal -postup řešení reklamace - pro společnost PPL

  10. Pro správné vyřešení Vaší reklamace, prosím, dodržte tento postup:

   • Správné převzetí zásilky - zkontrolujte neporušenost obalu a následně ji potvrďte řidiči

   • Pokud je zásilka viditelně poškozena, uveďte výhrady do přepravního listu

   • Lhůta pro nahlášení poškození uvnitř zásilky je 3 dny

   • Vždy uveďte číslo zásilky a kontakt

   • Nutné je také pořídit a zaslat fotografie poškozené zásilky

   • Nahlášení poškození a zaslání fotografií na tento e-mail: centr.reklamace@ppl.cz, v kopii na referenta Zákaznického servisu společnosti Servibal Obaly (reklamace@servisbal.cz)

   • Fotografie (v rozlišení do cca 100kB):

    • etikety s číslem zásilky (tam, kde je příjemce a odesílatel)

    • původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý - ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit

    • detail poškození
    • balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
    • poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
   1. Pokud nemáte možnost škodu nafotit, vyčkejte prosím. Reklamační pracovník PPL Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
   2. Zajistěte prosím, aby s poškozenou zásilkou nebylo manipulováno do vyřešení reklamace. Pokud se tak již stalo, je potřeba nevyhazovat obalový materiál, ale nafotit ho pro potřeby pojišťovny.
   3. !!! V případě, že nebude při reklamaci dodržen výše uvedený postup, nebude reklamace uznána.
 6. Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace do 5 pracovních dnů.
  2. Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 7. Rozsah záruky

  1. Záruka zaniká v následujících případech:
   • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná.
   • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou.
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
   • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
  2. Záruka se nevztahuje na:
   • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem.
   • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou.
   • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
  3. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
  2. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Reklamace

Jméno a Příjmení *
Adresa *
Telefon *
Email *
Číslo objednávky *
Číslo faktury *
Příčina reklamace *
Váš požadavek na řešení *

možno přiložit soubory typů: .doc, .docx,.otd,.jpg,.jpeg,.png,.bmp,.zip,.rar,.xls,.pdf,.xlsx, .ods

Maximální velikost: 6 MB

Zaslání vzorku produktů

Jméno *
Příjmení *
Ulice *
Číslo popisné *
Město *
PSČ *
Telefon *
Email *
Jaký vzorek zdarma? *

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a newsletteru. Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Podmínky pro zpracování osobních údajů a souhlasím s nimi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních dat a zasíláním informací.