Sleva až -50% na stretch fólie pokračuje!zobrazit méně ZJISTIT VÍCE

zobrazit více ZJISTIT VÍCE

Všeobecná pravidla soutěží Eobaly.cz pořádaných na sociálních sítích

Smyslem tohoto dokumentu je úprava a ustanovení všeobecných pravidel soutěží organizovaných https://www.eobaly.cz/ na sociální síti www.facebook.com (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně ustanovuje pravidla uveřejněné soutěže ve vztahu ke spotřebiteli na území České republiky. Soutěž bude probíhat na www.facebook.com.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost SERVISBAL OBALY, s.r.o. se sídlem: Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška, IČ: 49811169, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (ČR) oddíl C, vložka 4766 (dále jen „SERVISBAL OBALY s.r.o.“).

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž bude probíhat vždy od okamžiku zveřejnění soutěžního příspěvku na facebookové stránce https://www.facebook.com/eobaly.cz.

2.2 Doba trvání soutěže bude stanovena vždy v soutěžním příspěvku.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci facebookové stránky https://www.facebook.com/eobaly.cz.

3.2 Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně blokace) může být soutěžící pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu na Facebooku. V případě, že by se tentýž soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze soutěže vyřazeny.

3.4 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.5 Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat v plném rozsahu bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.

3.6 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Princip a podmínky soutěže

4.1 K zahájení soutěže dochází vždy okamžikem, kdy pořadatel zveřejní na facebookové stránce https://www.facebook.com/eobaly.cz soutěžní příspěvek.

4.2 Průběh a podmínky soutěží se mohou měnit a vždy budou objasněny v průvodním textu příspěvku na facebookové stránce https://www.facebook.com/eobaly.cz.

4.3 Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání.

5. Výhra v soutěži

5.1 Výhry v soutěžích se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce společnosti a podmínek soutěže.

5.2 Výhra v soutěži je vždy v zadání soutěžního příspěvku.

6. Vyhodnocení soutěže

6.1 Vyhodnocení výherců soutěží se bude konat v sídle společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o. na základě podmínek dané soutěže.

7. Prohlášení vítěze a předání výher

7.1 Výherci budou vyhlášeni na základě informací obsažených v soutěžním příspěvku. 

7.2 Po ukončení soutěže budou výherci vyhlášeni na: https://www.facebook.com/eobaly.cz a to do 14 dní od skončení soutěže.

7.3 Výherce budeme kontaktovat zprávou na Facebooku a dohodneme se na podrobnostech převzetí výhry. Případně budou vyzváni ke kontaktování pořadatele v komentáři pod označeným v soutěžním příspěvkem.

7.4 Pokud výherce nebude možné kontaktovat, výherce nebude mít nárok na výhru.

7.5 Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do 7 dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

7.6 Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

7.7 Výhry budou výhercům na náklady pořadatele zaslány na adresu, kterou poskytli v soukromé konverzaci nebo zaslány elektronicky.

8. Vyloučení ze soutěže

8.1 Soutěžící, kteří budou hrát tak, aby se zvýšila jejich šance na výhru klamavým chováním, budou se soutěže vyloučeni a zbaveni šancí na výhru.

8.2 Soutěžícím připomínáme, že organizátor si vyhrazuje právo vyloučit hráče ze soutěže bez upozornění, pokud  takový čin zjistí.

9. Společná ustanovení

9.1 Facebook nepořádá tuto soutěž a nepřebírá za ni žádnou odpovědnost. Veškerá odpovědnost spojená se soutěží leží na straně pořadatele.

9.2 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

9.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli. Každá taková změna pravidel či soutěže bude provedena formou písemného sdělení pod soutěžním příspěvkem. Změny bude pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.

9.4 Vyplacení peněžitého plnění namísto výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užitím získané výhry.

10. Souhlas se zveřejněním osobních údajů

10.1 Soutěžící se zapojením do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas podle § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, aby pořadatelé soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného médium zveřejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizny výherce soutěže. Výherce soutěže zároveň podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo.

10.2 Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

10.3 V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosován výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.