Eobaly Servisbal

Právní předpisy

Právní předpisy 

· Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
· Novela zákona o obalech č.94/2004 Sb.
· Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Přehled norem souvisejících s obalovými odpady

· ČSN EN 13193 Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie.
· ČSN 77 0052-2 Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů
· ČSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
· ČSN 77 0054 Obaly - Požadavky na vratné spotřebitelské obaly
· ČSN EN 13427 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
· ČSN EN 13428 Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů
· ČSN EN 13429 Obaly - Opakované použití
· ČSN EN 13430 Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
· ČSN EN 13431 Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti
· ČSN EN 13432 Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
· ČSN CR 13695-1 Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
· ČSN EN 13695-2 Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí. Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech
· ČSN CR 13504 Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu


Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Adresa, na kterou můžete zasílat objednávky a kde získáte informace o prodeji norem ČSN:
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT
Hornoměcholupská 40
102 04 Praha 10
Zákaznický servis - tel.: 27 19 61 770, fax: 27 48 66 951
odbyt@csni.cz nebo info@csni.cz

 

Otázky a odpovědi

Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu?

Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu, musíte splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů zákon č. 94/2004 Sb.

Co je to obal?

Obal je definován jako libovolný výrobek z jakéhokoli materiálu, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Zákon o obalech se vztahuje na všechny druhy obalů, spotřebitelské, skupinové i přepravní.

Kdo je jiný konečný uživatel?

Jiný konečný uživatel je definován jako podnikající právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu. To znamená, že se jedná o všechny uživatele, u kterých končí obaly či obalové odpady, kromě spotřebitele nepodnikající fyzické osoby čili občana. Obaly určené výhradně k balení výrobků určených výhradně jiným konečným uživatelům se nazývají dle novely zákona o obalech průmyslové obaly.

Jak mám evidovat tzv. průmyslové obaly?

Čtvrtletní výkazy o produkci obalů byly upraveny přidáním nového sloupce s názvem “Průmyslové“.
Ostatní obaly, tzn. obaly určené spolu s výrobkem k dodávce spotřebiteli, byly pro lepší orientaci pojmenovány “Obchodní“. Tyto obaly se ve výkaze dále dělí na spotřebitelské, skupinové a přepravní. Průmyslové obaly se poprvé evidují od 2. čtvrtletí 2004 ve verzi 2.0 výkazu o produkci obalů.

Podléhají průmyslové obaly zpoplatnění?

Ano, neboť novela zákona o obalech definuje povinnosti vztahující se k průmyslovým obalům ve stejné míře, jako k obalům skupinovým a přepravním.

Kolik stojí využití průmyslových obalů?

Náklady na využití průmyslových obalových odpadů se zásadně neliší od nákladů na využití skupinových a přepravních. Výše poplatků je ve stejné cenové hladině.

Jaké jsou hlavní povinnosti?

· Omezit objem těžkých kovů v obalech
· Informovat spotřebitele, jak naložit s použitým obalem dle ČSN 770053
· Označit obaly údaji o materiálu, z něhož jsou vyrobeny dle ČSN 770052-2
· Zapsat firmu do Seznamu osob uvádějících obaly na trh či do oběhu nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
· Vést evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu
· Zajistit samostatně využití a recyklaci určitého hmotnostního procenta obalů vámi uvedených na trh, nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
· Vytvořit samostatně systém, pomocí něhož může spotřebitel bezplatně vrátit použitý obal zpět vaší společnosti k využití, nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
· Pokud uvádíte obal nebo obalový prostředek na trh, musíte na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci zda obal či obalový prostředek splňuje požadavky § 3 a 4 tj. prevence, obsah těžkých kovů a nebezpečných látek a využitelnost. Dále o tomto musíte průkazně informovat své odběratele. Již nemusíte na každý obal či obalový prostředek vystavit zvlášť jedno prohlášení, ale stačí informovat své odběratele.

Obsahují obaly těžké kovy?

Většina obalových materiálů (např. obyčejný papír) neobsahuje těžké kovy. Avšak těžké kovy se vyskytují v určitých druzích laků a tiskařských barev.
Testování a určení obsahu těžkých kovů je nákladné, proto je lépe k němu přikročit pouze tam, kde se používá velké množství barviva, nebo kde se používá zvlášť silný lak.
Příklady možného překročení limitů obsahu těžkých kovů:
emaily na obalech, které mohou obsahovat oxidy olova nebo kadmia (u jasně červených nebo žlutých barviv);
lakování barelů nebo plechovek, lak může obsahovat chroman olovnatý nebo šestimocný chrom;
žlutá, oranžová nebo červená barviva v některých plastech, obvykle v obalech, u kterých se nepředpokládá styk s potravinami, jako jsou přepravky a palety používané v distribuci.
Kromě toho může také opakovaná recyklace vést k nízkému stupni kontaminace skleněných obalů olovem.

Jaké jsou limity pro obsah těžkých kovů?

Dle vyhlášky č. 115/2002 o podrobnostech nakládání s obaly nemohou obaly obsahovat více než 100 µg/g těžkých kovů.

Kdo kontroluje obsah těžkých kovů?

Obsah těžkých kovů a nebezpečných látek může kontrolovat Česká inspekce životního prostředí.

Jaké jsou sankce za nedodržení těchto limitů?

Při překročení stanovených limitů může sankce dosáhnout až 10.000.000,-Kč.

Jak bych měl informovat spotřebitele o správném nakládání s použitým obalem?

Výrobce se může rozhodnout, jaký je nejlepší způsob pro poskytnutí této informace. Důležité je, že tuto informaci je třeba poskytnout spolu s prodejem výrobku. Nejlepší je řídit se normou ČSN 770053, která se zabývá tímto druhem značení a doporučuje také symboly, které mohou být použity na vlastním obalu. V případě, že obal nemá žádné zvláštní nebezpečné vlastnosti a může se s ním zacházet jako s normálním domovním odpadem, což je nejčastější případ, není třeba informovat spotřebitele a toto značení je dobrovolné.

Jak by měl být označen obalový materiál?

Značení obalového materiálu doporučuje norma ČSN 770052-2. Výrobce se může rozhodnout pro jiný způsob jednoduchého a srozumitelného značení. Pokud je to možné, je lépe dodržovat normu a předejít tak možným sporům se státními úřady. Více o této problematice dokument „Metodika označování obalů“, která je k dispozici na www.ekokom.cz.

Kdo sleduje dodržování značení?

Značení a uvádění informace pro spotřebitele o způsobu nakládání s obaly kontrolují Česká obchodní inspekce a Česká inspekce životního prostředí.

Co znamená "využití" a "recyklace"?

Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek).
Recyklace je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.

Do jaké míry musím obaly využívat a recyklovat?

Vaší povinností je využívat a recyklovat obaly uvedené na trh nebo do oběhu v míře, kterou stanoví příloha č. 3 zákona o obalech. Pro rok 2005 je tato míra stanovena na 52% celkového využití a 45% celkové recyklace. Pro jednotlivé druhy obalů stanoví zákon zvláštní množstevní podíly.

Kdo kontroluje plnění této povinnosti?

Na plnění povinnosti využití a recyklace obalového odpadu dohlíží Česká inspekce životního prostředí.

Jaké sankce mohu očekávat, pokud naše společnost nebude schopna prokázat využívání a recyklaci?

Úřady mohou uložit pokutu až 10.000.000,-Kč v případě, že společnost nebude schopna prokázat využití zákonem stanoveného podílu ze všech obalů, které uvádí na trh nebo do oběhu. Tuto pokutu lze uložit opakovaně.

Musím vést evidenci obalů?

Ano, tuto evidenci musí vést všichni, kdo uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,-Kč.

Co znamená zpětný odběr obalu?

Povinnost zpětného odběru znamená, že vaše společnost musí zajistit, aby spotřebitel mohl bezplatně, bez dodatečných nákladů pro něj a bez omezení vrátit použitý obal. (Nelze tedy požadovat za vrácený obal úhradu, nebo požadovat jeho zaslání poštou či dodání do místa výroby).
Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a na jejich dostupnost.

Kdo bude kontrolovat, zda výrobce nebo maloobchodník provádí zpětný odběr?

Především Česká inspekce životního prostředí. Česká obchodní inspekce pak bude kontrolovat provádění zpětného odběru obalu u maloobchodníků.

Jaké výše dosahují sankce, které mohou uložit?

Za nesplnění povinnosti zajistit zpětný odběr nebo využití obalu lze uložit pokutu až do výše 10.000.000,-Kč.

Jak splním své povinnosti využití a zpětného odběru obalu?

Zákon umožňuje splnění těchto povinností třemi způsoby:
Buď můžete povinnosti plnit sami - jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady. Druhou možností je přenesení těchto povinností na jinou osobu, které předáváte obaly, nebo můžete uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek.

Jako individuální subjekt musíte samostatně:
· zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP,
· vytvořit vlastní systém sběru ve všech oblastech distribuce vašich výrobků,
· odebírat obaly od všech spotřebitelů, kteří tento systém budou využívat,
· zajistit využívání takto sebraných obalů,
· být schopni prokázat úřadům, jaké množství obalů jste uvedli na trh nebo do oběhu,
· doložit množství zpětně odebraných obalů a
· být schopni prokázat, že jste zajistili využití a recyklaci v požadované míře, kterou stanoví zákon o obalech.

Při přenesení povinností je nutno:
· zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP,
· do obchodních smluv, na jejichž základě převádíte vlastnické právo k obalům a baleným výrobkům svým odběratelům, zapracovat a jasně deklarovat toto přenesení povinností vyplývajících ze zákona o obalech na vašeho odběratele spolu s převedením vlastnického práva k obalu,
· vést evidenci obalů dle zákona a
· být schopen doložit případné kontrole smluvní přenášení povinností na odběratele, který jejich plnění zajišťuje.

Klienti autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.:
· musí mít platné osvědčení o zapojení do systému EKO-KOM,
· musí plnit podmínky sdruženého plnění, což zahrnuje zejména poskytování údajů o množství obalů uvedených na trh a úhradu poplatků za ně; tyto podmínky jsou stanoveny Smlouvou o sdruženém plnění, která se podepisuje při vstupu do systému sdruženého plnění,
· nemusí individuálně prokazovat plnění povinností zpětného odběru a využití a zapisovat se do Seznamu, neboť tyto povinnosti za všechny své členy přebírá autorizovaná obalová společnost.

Více o systému EKO-KOM zde.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování kvalitních služeb, analýzy návštěvností a cílení reklamy. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací