Eobaly Servisbal

Systém EKO-KOM

Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu, musíte splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů zákon č. 94/2004 Sb.

Jestliže chcete využít sdruženého plnění, tedy stát se klientem a.s. EKO-KOM, musíte vzít v úvahu to, že autorizovaná obalová společnost, kterou a.s. EKO-KOM je, nese podle zákona odpovědnost za všechny obaly uvedené klientem na trh nebo do oběhu a za něž ve Smlouvě o sdruženém plnění převzala odpovědnost. To v praxi znamená, že uzavření Smlouvy o sdruženém plnění principiálně nevylučuje možnost plnit povinnosti zpětného odběru a využití formou kombinací tří způsobů podle § 13 zákona o obalech.

Tzn., že v rámci Smlouvy o sdruženém plnění je možné přenesení odpovědnosti za zpětný odběr a využití mezi jednotlivými osobami, které uzavřely Smlouvu o sdruženém plnění, tak jak to umožňuje zákon. Tuto možnost zohledňuje Smlouva o sdruženém plnění a výkazy o množství obalů uvedených do oběhu zajišťují, aby nedocházelo k tomu, že by za sdružené plnění za jeden a tentýž obal hradily a.s. EKO-KOM dvě nebo více povinných osob. Klient je přitom odpovědný za prokázání pravdivosti vykazovaného množství obalů a také prokázat, že povinnost přenesl na jiného klienta, pokud to uvádí.

Pokud chce klient kromě toho využít možnosti zajistit si zpětný odběr a využití části obalů uvedených na trh nebo do oběhu samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady, což mu zákon umožňuje podle § 13 odst. 1 písm. a), pak je to možné. Je ale nutné uzavřít zvláštní dodatek ke smlouvě, který definuje způsob provádění zpětného odběru a především způsob, jakým bude evidován obalový odpad (zpětně odebrané obaly) a jeho využití. V tomto případě klient neplatí autorizované společnosti za zpětný odběr a využití těchto obalů, neboť povinnosti plní samostatně. Klient je ale odpovědný za to, aby byl schopen prokázat množství skutečně odebraných obalů a využití obalového odpadu z obalů jím uvedených na trh nebo do oběhu, protože konečnou odpovědnost za evidenci nese autorizovaná společnost. Evidenci obalů a odpadů pro něj i v tomto případě nadále vede autorizovaná společnost v souladu se smluvními podmínkami a za smluvní odměnu. Za zbývající produkci obalů, pro kterou je zpětný odběr a využití zajištěn systémem sdruženého plnění autorizované společnosti, klient platí příslušnou odměnu podle struktury odměn autorizované společnosti.

Otázky a odpovědi

Jaký je právní základ činnosti systému EKO-KOM?

Systém EKO-KOM byl založen na základě dohody uzavřené mezi Českým průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí (které zastupovalo průmysl) a Ministerstvem životního prostředí. Dohoda byla uzavřena 1.4.1999 a měla platnost 3 roky. V této dohodě se stanovilo, že státní správa považuje všechny subjekty, které mají s a.s. EKO-KOM uzavřenou příslušnou smlouvu, za osoby, které splňují povinnost využívání obalů i povinnost jejich zpětného odběru.
Nyní autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. vykonává svou činnost na základě rozhodnutí o udělení autorizace ze dne 28.3.2002, které vydalo Ministerstvo životního prostředí na základě splnění veškerých podmínek ze strany EKO-KOM, a.s., které na autorizovanou obalovou společnost klade zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů zákon č. 94/2004 Sb.

Jak je společnost EKO-KOM, a.s. řízena?

Provoz společnosti EKO-KOM, a.s. řídí představenstvo společnosti.
Akcionáři autorizované obalové společnosti jsou osoby, které uvádějí obaly na trh a do oběhu a mají uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. Jsou tedy sami zainteresováni na efektivní činnosti společnosti a ekonomicky účinném zajišťování využití obalů v ČR. Zisk autorizované obalové společnosti podle zákona o obalech nesmí být rozdělen mezi akcionáře.

Co je cílem společnosti EKO-KOM, a.s.?

Nadále provozovat efektivní systém, který umožní podnikům plnit jejich závazky týkající se zpětného odběru a využití obalového odpadu. Krátkodobým cílem je dosáhnout celkové míry využití, kterou stanoví zákon o obalech, v přepočtu na všechny členy systému a dlouhodobým je dosáhnout úrovně využívání stanovené legislativou EU.

Jak zajišťuje EKO-KOM, a.s. zpětný odběr a využití obalů?

EKO-KOM na základě smluv finančně podporuje zejména systémy využívání odpadů v obcích a realizuje další programy na podporu využívání obalů a optimalizace jejich sběru. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se svozovými společnostmi a úpravci odpadů. S obcemi společnost EKO-KOM spolupracuje tak, aby místní systém nakládání s odpady umožňoval spotřebitelům odložit použité obaly do systému sběru, třídění a využití komunálního odpadu.

Jak bude EKO-KOM, a.s. zajišťovat využití průmyslových obalů?

Stejným způsobem jakým dosud za své klienty zajišťuje využití přepravních a skupinových obalů z obchodní sítě. AOS má uzavřeny smlouvy se svozovými společnostmi, které nakládají s tímto obalovým odpadem. Na základě těchto smluv svozové společnosti pro AOS zajišťují, že obalový odpad, svezený z obchodní sítě nebo z podniků není uložen na skládku, ale po dotřídění je předán k recyklaci.

Musíme tedy platit za svoz našeho odpadu, i když nám dodavatel deklaruje, že má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, a.s.?

Pokud vám jako podnikající osobě vzniká při podnikatelské činnosti odpad, jste původcem odpadu a jste povinni s ním nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tedy předat osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech, které se vztahují k vašemu dodavateli, tedy zajištění využití a recyklace obalového odpadu, za něj plní AOS až po svozu odpadu. Ta se, na základě spolupráce se svozovými společnostmi, postará o splnění procentuální výše využití a recyklace obalového odpadu za vašeho dodavatele. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a ze zákona o obalech jsou dvě rozdílné a na sobě nezávislé povinnosti.
Vzniká tím případ, kdy oprávněná osoba ke svozu odpadu uzavírá 2 smlouvy. Jednu s původcem odpadu, který musí zaplatit úhradu za jeho svoz. A druhou se společností EKO-KOM, a.s., která jí hradí náklady spojené s evidencí a následným zajištěním využití odpadů z obalů, a která tím za své klienty zajišťuje splnění povinnosti využití a recyklace obalového odpadu.

Bude, a.s. EKO-KOM schopna splnit procenta recyklace i v případě průmyslových obalů?

Již v okamžiku, kdy vznikal návrh novely zákona o obalech EKO-KOM, a.s. podrobně sledovala tento legislativní vývoj, a proto již v minulém roce připravila a smluvně zajistila recyklaci průmyslových obalů. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. připravena za své klienty splnit povinnosti recyklace i pro průmyslové obaly.

Odběratel – podnik – od naší firmy požaduje, abychom si od něj odváželi obalový odpad nebo mu uhradili náklady na odstranění tohoto odpadu. Skutečně to nařizuje novela zákona o obalech jak tvrdí?

Ne, není tomu tak. Stejně tak jako doposud, i po novele zákona o obalech musí každý, kdo uvádí obaly na trh a do oběhu zajistit jejich využití a recyklaci, tím však není míněno odstranění odpadu od vašeho odběratele. Naopak on má povinnost ze zákona o odpadech předat vzniklý odpad výhradně osobě oprávněné k nakládání s odpadem. Povinnost odebrat zpět obaly má pouze ten, kdo dodává balené zboží spotřebiteli, kterým je fyzická a nepodnikající osoba. Tuto povinnost spolu se zajištěním využití obalových odpadů plní EKO-KOM, a.s. za všechny společnosti, se kterými má uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění. Pokud je zboží dodáno podnikající osobě, pak povinnost zpětného odběru nevzniká a odběratel nemůže ze zákona nárokovat odebrání obalů zpět.

Jak EKO-KOM, a.s. získává finanční prostředky k zajišťování zpětného odběru a využití obalů?

Systém EKO-KOM účtuje klientům poplatky stanovené podle toho, jaké množství obalů uvádějí na trh.

Jak jsou tyto poplatky kalkulovány?

Poplatky hrazené jednotlivými klienty jsou vypočítány podle celkové hmotnosti obalů určených ke zpoplatnění. EKO-KOM, a.s. nevytváří zisk a stanoví poplatky tak, aby pokryl provozní náklady systému odvíjející se zejména od reálných nákladů spojených s tříděním obalového odpadu v obcích. Poplatky jsou kalkulovány a účtovány čtvrtletně na základě výkazu členské společnosti o množství obalů uvedených na trh za dané čtvrtletí.

Existují nějaké zvláštní podmínky pro maloobchody?

Ano, maloobchodníci nemusí vést evidenci a platit poplatky za obaly, pokud zajistí, aby všechny povinnosti vyplývající ze zákona o obalech prokazatelně plnili dodavatelé ve vztahu ke všem jimi dodávaným obalům, a zároveň se tito maloobchodníci sami nezabývají dovozem. Tato možnost je dána zvláštním smluvním ujednáním.

Jak moc nákladné je zapojení do systému EKO-KOM?

Společnosti, které se do systému zapojí, platí čtvrtletně poplatky podle množství obalů a fixní roční administrativní poplatek. Jak vysoká bude čtvrtletní platba nelze předem určit bez podrobných údajů o množství obalů dodávaných společností na český trh.

Co dalšího kromě placení poplatků bude EKO-KOM, a. s. od naší společnosti vyžadovat?

Budete muset předkládat stanovené výkazy o množství obalů dodaných na trh nebo do oběhu nebo vyvezených, zvlášť pro přepravní, skupinové a spotřebitelské obaly. Výkaz se skládá z položek za dané období udávaných podle hmotnosti a ve zvláštní části výkazu budete uvádět množství vratných obalů.

Není to administrativně příliš komplikované?

EKO-KOM, a.s. se snaží strukturu výkazů co nejvíce zjednodušit. Tyto výkazy odpovídají požadavkům státní správy na statistiku vedenou autorizovanou obalovou společností. Výkazy, kterými byste dokládali využívání obalů v případě, že byste se rozhodli nezapojit do autorizované obalové společnosti, jsou ještě podrobnější.

Jsem klient do 300kg, vztahuje se na mě obalový zákon i po jeho novele? Mám zrušit smlouvu s AOS? Mám se registrovat na MŽP?

Novela zákona nezprošťuje zákonných povinností osoby s produkcí menší než 300kg obalů ročně. Veškeré povinnosti podle obalového zákona i pro ně zůstávají zachovány, a proto je i nadále nutné, aby měly zajištěn zpětný odběr a využití. To mohou, stejně tak jako před novelou, učinit tím, že mají uzavřenu smlouvu s AOS nebo si povinnosti zajistí samostatně organizačně a technicky. Proto, pokud si nehodlá firma sama zajišťovat zpětný odběr a využití, není důvod rušit smlouvu.

Co tedy znamená novela pro podniky s produkcí menší něž 300kg obalů ročně?

Novela zákona uplatňuje vůči osobám s méně než 300kg obalů uvedených na trh nebo do oběhu ročně dvě výjimky. Především taková osoba nemusí platit registrační poplatky pokud se sama registruje v seznamu vedeném MŽP a současně za takovou osobu AOS nemusí platit registrační poplatky SFŽP, pokud s ní má uzavřenou smlouvu. Jak jsme si spolu s vámi od novely slibovali, druhou změnou, kterou by měla přinést, je zjednodušení evidence. Tuto změnu má ovšem ošetřovat nová vyhláška, kterou MŽP doposud nevydalo. Zda-li skutečně k dlouho očekávanému zjednodušení evidence obalů pro osoby s produkcí nedosahující 300kg dojde, je tak stále jen v rukou MŽP.

Dostanu tedy zpátky zaplacený registrační poplatek pro rok 2004, který jsem zaplatil?

Rozhodně klient dostane zpět peníze za registraci, které AOS nebude povinna uhradit SFŽP.

Kdo je odpovědný za využití odpadu z obalů - výrobce, plnič obalu nebo maloobchodník?

Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly či balené výrobky. Začíná naplněním nebo dovozem obalu a přenáší se celým obalovým řetězcem, tzn. od naplnění obalu přes distribuci až po prodej spotřebiteli. Jde o analogii povinnosti splnit ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky. V případě dováženého hotového výrobku začíná okamžikem dovozu. Všechny zúčastněné osoby, ať firmy, které obal plní, dovozci, distibutoři nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost využití obalu sami nebo zapojením do systému. V otázce, zda je odpovědný výrobce budoucích obalů je třeba se zamyslet. Dle ustanovení novely zákona 477/2001 Sb., o obalech se v této fázi jedná o obalové prostředky, na které se však povinnost využití nevztahuje. Je třeba brát také v úvahu stanoviska Ministerstva životního prostředí, která hovoří o vzniku obalu až v okamžiku jeho naplnění.

Znamená to, že do systému EKO-KOM by měli za tentýž obal platit poplatek všichni?

Rozhodně ne! Všichni by měli mít smlouvu s autorizovanou obalovou společností, nebo provozovat vlastní individuální systém zpětného odběru a využití. Při zaplacení poplatku mají možnost se dohodnout, kdo za ten který obal poplatek zaplatí. Znamená to, že například distributor a jeho dodavatel, firma, která obal plní se mohou dohodnout, kdo z nich uhradí poplatek. Je-li zaplacen jednou, pokrývá pak celý dodavatelský řetězec. Když tedy uhradí poplatek plnič, uvede na faktuře distributorovi zákaznické číslo EKO-KOM spolu s informací, že za obaly byl uhrazen poplatek. Distributor ve svém výkazu pro EKO-KOM pak sice uvede tento obal jako dodaný do oběhu, ale místo, aby za něj zaplatila poplatek, odkáže se na úhradu již provedenou dodavatelem. Celý proces je poněkud podobný situaci přenášení DPH.

Obecně platí, že klient autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. by nikdy neměl platit poplatek za obal, za který poplatek již zaplatil nebo zaplatí jiný klient EKO-KOM, a.s. Za obal, který je exportován, se žádný poplatek společnosti EKO-KOM,a.s. neplatí. Sváží EKO-KOM, a.s. odpad z podniků?

Ne, klienti AOS nemají ve vztahu k podnikajícím osobám povinnost zpětného odběru obalů, kterou jinak mají ve vztahu ke spotřebiteli – fyzické osobě. Proto AOS nezajišťuje samotný svoz odpadu z podniků tak, jak ho za své klienty musí zajistit v případě odpadu z domácností. Podle zákona v případě odpadu z domácností musí AOS zajistit, a tedy i uhradit, sběr tříděného domovního odpadu a jeho následné dotřídění a předání k recyklaci (využití). Oproti tomu v případě živnostenského a podnikového odpadu AOS jeho sběr (odvoz) zajišťovat nemusí, ale musí zajistit pouze jeho následné dotřídění a předání k recyklaci (využití) což dělá v rámci smluv o nakládání s tímto odpadem. Náklady na odvoz odpadu z obchodu nebo podniku v souladu se zákonem o odpadech hradí původce tohoto odpadu, kterým je podnikající osoba. Tato osoba však již nemá odpovědnost za zajištění využití a recyklace tohoto odpadu (dle zák. 477/2001 o obalech), protože tuto povinnost mají její dodavatelé a právě splnění této povinnosti za ně již zajišťuje AOS na základě Smlouvy o sdruženém plnění.

Existuje tedy souvislost rozdílných povinností s výší poplatků placených systému EKO-KOM?

Přesně tak. Právě z toho důvodu, že k obalům spotřebitelským se váže navíc povinnost zpětného odběru, je výše odměny placená do systému EKO-KOM vyšší, než odměna za obaly skupinové, přepravní a průmyslové, ke kterým se váže pouze povinnost využití a recyklace ve stanovených procentech.

Jaké budou poplatky za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů v budoucnu - zůstanou stejné, nebo se zvýší?

Poplatky budou zejména sledovat celkový nárůst provozních nákladů. Ty jsou úměrné především nákladům na třídění odpadů, ale také závisejí na cenách na trhu druhotných surovin. Lze očekávat, že se budou čtvrtletní poplatky za množství obalů uvedených na trh zvyšovat v relaci ke zvyšování nákladů na svoz a třídění odpadu. Dalším kritériem, který může ovlivnit výši poplatků je míra využití, a recyklace, která je stanovena v příloze č. 3 zákona o obalech, a které je potřeba v daném roce dosáhnout. Tato míra se každý rok navyšuje.

Jaké jsou poplatky společnosti EKO-KOM, a.s. v porovnání s jinými stávajícími systémy využívání odpadů v Evropě?

Poplatky společnosti EKO-KOM, a.s. jsou řádově nižší než ty, které jsou účtovány ve známém duálním systému, kde průmysl vytvořil vlastní systém sběru a využívání odpadů nezávislý na obecním systému sběru odpadů. Vzhledem k odlišnému ekonomickému prostředí jsou také nižší než u systémů (byť oproti duálnímu systému efektivnějších), provozovaných v západní Evropě na principu tzv. integrovaného odpadového hospodářství. Tento princip přímé spolupráce průmyslu a obcí při nakládání s odpady uplatňuje i EKO-KOM, a.s.. V současné době patří poplatky systému EKO-KOM k nejnižším v Evropě.

Bude EKO-KOM používat systém "Zeleného bodu" nebo podobný způsob označování, jako to dělají některé jiné evropské systémy, zajišťující využití obalů?

EKO-KOM, a.s. umožňuje svým klientům používat na obalech speciální symbol EKO-KOM a značku "Zelený bod". ZELENÝ BOD je ochrannou známkou, která vyjadřuje finanční účast na systému sdruženého plnění a tak informuje odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru. EKO-KOM, a.s. neuvažuje o tom, že by stanovil povinné užívání těchto značek, jejich používání bude záviset na individuálním rozhodnutí výrobců a jejich marketingové strategii.

Co znamená značka "Zelený bod"?

Název Zelený bod možná znáte pod názvem "Der Grüne Punkt", nebo "The Green Dot". značka znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující využití obalového odpadu.Pokud je na obalech a výrobcích distribuovaných na území ČR tato značka, tak tyto obaly musí být registrovány u společnosti EKO-KOM. V praxi to znamená, že za tyto výrobky musí být zaplaceno do systému EKO-KOM. Za používání této značky nejsou klientům společnosti EKO-KOM účtovány žádné dodatečné poplatky. Společnost EKO-KOM též zajišťuje právní ochranu této značky na území ČR.

Jak je to s platností dosavadních rozhodnutí o tom co je a není obal?

Novelou zákona je platnost těchto rozhodnutí zrušena. EKO-KOM, a.s. zažádala za své klienty MŽP o nové rozhodnutí pro typické druhy obalů a obalových prostředků. Do vydání nových rozhodnutí lze doporučit postup ve smyslu původních rozhodnutí MPO s výjimkou průmyslových obalů. V případě výrobků, o kterých v minulosti bylo rozhodnuto, že nejsou obaly proto, že nejsou žádným způsobem určeny pro dodávku zboží spotřebiteli je nutné zvážit, zda se podle nové definice nejedná o průmyslové obaly, které dle novely spadají pod dikci zákona o obalech.

To tedy znamená, že celníci opět nebudou chtít propustit balené zboží aniž by společnost byla registrována na Seznamu nebo měla podepsanou Smlouvu o sdruženém plnění? Doposud stačilo ukázat celním orgánům Rozhodnutí od MPO, že se o obaly nejedná.
Novela zákona ruší možnost celních orgánů nepropustit zboží v případě pochybností plnění povinností. Ale pozor, celníci jsou povinni dát podnět příslušnému kontrolnímu orgánu k provedení kontroly, v případě jakýchkoli pochybností. Nemělo by tedy docházet k průtahům při celním odbavení, ale je přesto třeba mít splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona i například ve vztahu k průmyslovým obalům.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování kvalitních služeb, analýzy návštěvností a cílení reklamy. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Letní akce 2